Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

Информация за формираните клубове и дейността им

                          през учебната 2016/2017 година

 

 

1. Клуб „Баскетбол“ с ръководител Николай Беличев

 

В клуба участват ученици от 8-10 и 11-12 клас. Заниманията ще са веднъж седмично с продължителност 1 учебен час. Целта е задълбочаване на знанията и усъвършенстване на уменията в играта, участие на учениците от клуба в спортни състезания и турнири и изграждане на мотивационна система за занимания със спорт в учебната дейност и свободното време.

 

 

 

 

 

2. Клуб "Традиции и обичаи по поречието на река Места" с ръководител Юрфан Делиев

 

Дейността на клуб "Традиции и обичаи по поречието на р. Места", ще бъде свързана с изследването и проучването на традициите и обичаите в гр. Гоце Делчев, както и заобикалящите го населени места. Обект на изследователска дейност на учениците от 11 клас, ще бъде проучването на бита и духовния живот на населението по поречието на р. Места. Как населението успява да запази своите традиции и обичаи през различните периоди от своето съществуване. Също така ще бъде направен опит за проследяване хода на модернизация на жителите от гоцеделчевския район.

 

 

 

3. Клуб "Творческо писане" с ръководител Северина Миладинова

 

Ние сме творци. Обичаме да пишем и четем, защото това ни помага в един много по-красив свят да се озовем.  Ще изграждаме  умения за изразяване на мислите си, а така ще развием и въображението си. Ще пишем есета и интерпретативни съчинения, а това ще ни помогне в подготовката за състезания и конкурси.

 

 

 

4. Клуб "Устната история - спомени за миналото" с ръководител Анелия Кичукова

 

Устната история е запис и анализ на разказани спомени за миналото. Тя е едно от многото средства, с помощта на които хората разговарят един с друг, като в същото време е и „инструмент за събиране на данни”. Тя е разказаната история на участници в събитията, съдържа в себе си следите на ежедневието, свидетелствата на отделните хора за техните преживявания, чувства и отношения към минали събития, на които те са били свидетели или преки участници. Споделянето на познания и емоции за минали събития дава възможност за по-задълбочено осмисляне и осъзнаване на смисъла, който тези хора влагат в разбирането си за миналото. Устната история обогатява историческото познание, повишава стойността на историческото проучване, подобрява писмените, мисловните и комуникативните умения и провокира у учащите се чувство на близост и принадлежност към тяхната общност. Настоящите цели, които си поставят участниците и неучният им ръководител е чрез интервюирането на очевидци на дадени събития и създаването на връзки за бъдещи контакти и сътрудничество с тях, да затвърдят и разширят своите познания по история, устната история да ни помогне да научим за живота на обикновените хора, които, макар и непредставени в учебниците, са играли значима роля в “правенето” на историята и са част от нея.

В тази връзка основната дейност на клуб „Устната история – спомени за миналото” включва: провеждане на интервюта на учениците сред възрастни хора, в семейството, техни родители, баби и дядовци и т.н на разообразни и интересни за тях теми. Събиране и представяне на спомени на съвременници на бележити българи или спомени на хора за определени събития в нашия град или национални празници, лични истории на интересни за града личности, представени чрез изработване на исторически табла, изготвяне на презентации за часа на класа, когато се съпоставими с теми от годишните разпределения, осъществяване на срещи за обмяна на идеи и реализиране на общи намерения със сходни ученически клубове и др.

В перспектива училищен ученически клуб „История” си поставя задача да разширява и популяризира устната история, като важен елемент на историческото познание, да търси възможности за публикуване и разпространение на най- добрите ученически истории и възпроизведени спомени.

 

 

 

 

5. Клуб "beyond the covers of the books" с ръководител Фатме Алим

 

Клубът ще започне с дейността   we study together - по времето на тези занятия учениците се опознават, като представят любима книга на английски език. Целта на тази дейност е учениците да се запознаят с колкото е възможно повече автори и произведение, да опознаят повече своите съученици и приятели.

It's important to keep up to date with the literature

След като учениците се запознаят и представят предпочитанията си по отношение на литература и автори следва запознаване с популярни и съвременни автори и творби.

Let’s meet with the children from the local kindergartens

Клубът избира част от прочетена и любима на всички книга и готви представление, което да бъде интересно и подходящо, за да се представи на деца от местни детски градини.

 

 

 

6. Клуб „На къде след часовете?“ с ръководител Хамиде Киневир

 

Клубът ще включва в себе си няколко компонента:

  - Опознавам себе си- учениците ще решават личностни въпросници за да опознаят себе си и да придобият  реална самооценка.

- Изготвяне на наръчник за младите хора по пътя им към успеха- при всяка среща учениците ще са извадили мисли, цитати и фрази от книги и интернет, върху които ще разсъждаваме и които ще бъдат включени в наръчника, за да мотивират младите хора към успеха.

 - Дебати- ще усъвършенстваме уменията за дебатиране.

В клубът са включени ученици от 9д и 9е клас.

В края на своята дейност клубът ще представи на учениците от всички девети класове наръчника, който сме изготвили.

 

 

 

 

7. Клуб „Опознай Франция“ с ръководител Татяна Димитрушева

 

Клубът „Опознай Франция“ ще има следните занимания:

 

1. Виртуални разходки из забележителни места във Франция.

2. “Посещения“ на музеи  и други забележителности  в страната.

3. Виртуално пътешествие във  франкофонски страни.

4. Забавният  френски език.

5. Кулинарни традиции в българската и френската кухня.

6. Красивата Франция.

7. Красотата на френския език.

8. Франция – едно невероятно приключение.

9. Френският език в цветове и картинки.

10. Направи си сам арт-ателие  "Фантазия"

11. Събиране на информация за известни личности в областта на киното, музиката, литературата.

 

Изучаването на френски език чрез предложените теми ще  помогне на учениците  да се изразяват свободно и да имат увереност в себе си пред другите. Учениците  ще учат френски и чрез песента, благодарение на неизчерпаемия репертоар на певци от вчера и днес. Всяко занимание в клуба  ще бъде  придружено  от културно пътешествие в света на модата, гастрономията, изкуствата . Да учиш френски означава да имаш достъп до оригиналната версия на текстовете на велики френски писатели като Виктор Юго или Марсел Пруст и на прочути поети като Шарл Бодлер или Жак Превер. Това означава да слушаш актьори като Ален Делон или Жюлиет Бинош...и, накрая, да изпиташ удоволствието да разбираш и да пееш песните на Едит Пиаф , Шарл Азнавур, Индила и много други.

 

 

 

 

 

8. Клуб „Туризъм и екология“ с ръководител Георги Сеизов

 

Нашите конкретни цели:

1. Да се съдейства за формиране на компетенции и модели на поведение за устойчив начин на живот и устойчиво развитие на обществото.

2. Да се създадат условия за по-целенасочено формиране на ценности и нагласи, които да станат мотив, норма и критерий за разумна дейност в околната среда.

3. Да се формират умения и нагласи за разделно събиране на отпадъците и естетическо оформяне на средата, в която учениците работят.

4. Да се формира у младите хора активна гражданска позиция чрез екологично възпитание и екотуризъм.

5. Да се подобри физическото и психическото здраве на учениците и се спомогне за тяхното интелектуално развитие чрез стимулиране на природосъобразния начин на живот.

За  нашата  дейност:  

 - Наблюдаваме природата и я опазваме.

 - Залесяване на училищния двор и училищната околност;

 - Участие в почистване и залесяване на Гоце Делчев

 - Посещаваме природни и културни забележителности.

 - Пътешестваме по географската карта до близки и далечни страни.

 - Изучаваме основните замърсители на природата,  средствата и начините за нейното опазване.

 - Участваме в мероприятия за почистването и.

 - Организиране на теоретични  и практически занятия по Планинско ориентиране и Автономно съществуване сред природата.

 

 

 

 

 

Архив - 20115/2016г.

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®