Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

           Информация за формираните сипове и дейността им

                          през учебната 2016/2017 година

 

 

1. Факултативна подготовка - Математика - V клас с ръководител Соня Коджебашева

 

 

През учебната  2016/2017  година в ПМГ ”Яне Сандански„  се сформира група за факултативна подготовка по математика с учениците от 5 клас.

Целогодишното обучение с един час седмично цели:

 - Разглеждане на разнообразни и интересни задачи за създаване на траен интерес към математиката;

 - Разширяване и задълбочаване на теоретичните знания и придобиване на умения за решаване на практически задачи. 

 - Развиване на логическото мислене и въображение на учениците;

 - Успешно участие в състезания и олимпиади.

 

2. СИП -  Математика с ръководител Иванка Абаджиева

 

Посещава се от 19 ученици. В групата се създават условия за пълно развитие и изява на индивидуалните способности и интереси на ученика. Решават се задачи с повишена трудност, логически, познавателни, практико-приложни. Осъществява се усилена подготовка за  участие в олимпиади по математика и за явяване на математически състезания.

 

 

 

3. СИП -  Математика с ръководител Христина Шушутева

 

Основната цел на СИП по математика в 6 клас е да създаде условия за развитие на индивидуалните способности на учениците. В часовете се решават логически и практико-приложни задачи, които ще подготвят учениците за участие в олимпиади и математически състезания.

 

 

4. СИП - Биология и здравно образование с ръководител Елена Ташкова

 

Участието на учениците в дейностите по СИП, спомага за развитието на техните познавателни интереси и за удовлетворяването на определени потребности от екологични и здравни знания. В часовете по СИП учениците решават казуси и проблемни задачи с различна степен на сложност, изработват и представят презентации и доклади, дискутират по различни въпроси и формират информационно-библиографски умения за ориентиране в законодателни и медико-биологични аспекти на здравето.

 

 

 

 

5. СИП - Химия и ООС с ръководител Марияна Карамитева

 

През учебната 2016/2017 година в часовете на СИП-а по Химия и ООС в 9 г клас учениците  ще обогатят знанията за специфично-химически действия, свързани с химичния език и номенклатура. Ще придобият практични умения за работа с лабораторни съдове и апаратури; с вещества и реакции.  Ще се разширят фактологическите знания по отношение на неорганичните и органичните вещества, илюстриращи теоретичния материал. Уменията за приложение на химичните знания в практиката и здравно-екологическите  въпроси ще се усъвършенстват.

            Конкретния инструментариум, който ще използваме за решаване на задачи ще се състои в: 

 - Наблюдаванe нa реални и виртуални експерименти на интерактивна бяла дъска, изтеглени от Интернет.

 - Осъществяване на интер-дисциплинарни връзки с рзкриване важността на химичните процеси в цялостния процес на съвременните технологии и промишленост.

 - Изготвяне на постери и табла, представящи водещата роля на химията в съвременния живот.

 

 

 

6. СИП - Физическо възпитание и спорт с ръководител Румен Джинев

 

През учебната 2016 – 2017 г. в  СИП ,,ФУТБОЛ‘‘ ще вземат участие ученици от 6 кл 16 човека.Заниманията ще са с продължителност 1 учебен час веднъж в седмицата.Те продължават своето обучение от 5 клас.Целта е да се задълбочат и усъвършенстват знания и умения,да се формират морално-волеви качества и навици против социалните злини в обществото.

 

 

 

7. СИП - Математика - VIIIа клас с ръководител Соня Коджебашева

 

През учебната  2016/2017 учебна година в ПМГ ” Яне Сандански „ се сформира група от 15 ученици – 8 клас.

Обучението цели :

 - разширяване и задълбочаване на теоретичните знание по математика чрез решаване на задачи и тестове;

 - усвояване и прилагане на основни методи за решаване на задачи със състезателен характер;

 - създаване на траен интерес към математиката и нейните приложения чрез математическо моделиране, логическо мислене;

 - успешно участие в математически състезания и олимпиади.

 

 

 

8. СИП - Математика с ръководител Илия Нурков

 

През учебната 2016/2017г.  в ПМГ ” Яне Сандански„  гр. Гоце Делчев с  група от 13 ученика от IX а клас бе сформиран СИП по математика.

Обучението в СИП предлага:

 - разширяване и задълбочаване на теоретичните знания по математика чрез решаване на задачи и тестове

 - усвояване и прилагане на основни методи за решаване на задачи със състезателен характер;

 - създаване на траен интерес към математиката и нейните приложения чрез математическо моделиране  и логическо мислене;

 - успешно участие на математически състезания и олимпиади;

 - изграждане на вяра в собствените си умения и сила у учениците.

Целта е математиката да стане за учащите се лесна, достъпна и приятна. Да решават успешно всички видове задачи с удоволствие. Срещата с разнообразни и интересни задачи ще окаже своето въздействие и върху деца, които не са се проявили като математически таланти. Тя може да се окаже онова ново начало, от което започва един траен и плодотворен интерес към математиката и точните науки.

 

 

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®