Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

           Информация за формираните сипове и дейността им

                          през учебната 2017/2018 година

 

 

1. СИП Музика с ръководител Лиляна Сейрекова

 

 

Стимулиране на творческите заложби на учениците в областта на музиката; колективни умения, работа в ансамбъл и придобиване на естетически представи за музиката; умения  за възприемане и пресъздаване на семейни празници и обичаи.

 Учениците да осмислят свободното си време чрез общуване с изкуството; чрез пеене, издирване , съхраняване  и пресъздаване на българските традиции и обичаи да задълбочат познанията им в областта на музиката; да се развият и реализират музикалните и артистични заложби на децата чрез активното им участие и съпреживяване в творческия процес.

 

2. СИП Химия и опазване на околната среда с ръководител Иванка Гелемерова

 

През учебната 2017-2018г. е сформирана група СИП с ученици от 9г клас. Дейностите ще бъдат с насоченост повишаване интереса към химията и подготовка за състезания, олимпиади, конкурсни изпити. Ще се изготвят табла и рекламни материали.

 

 

 

3. Факултативна подготовка по български език и литература с ръководител Елена Търтова

 

Факултативната подготовка по български език и литература 8.клас  тематично обхваща творбите, изучавани в задължителна подготовка, но те са разгледани в по-широкия контекст на междупредметните връзки. Търсени са паралели между литературата и психологията, литературата и философията, литературата и историята, литературата и информационните технологии, литературата и изкуствата - изобразително изкуство, театър; българския език и медийния стил. Целта на обучението във факултативната подготовка е да се усъвършенстват комуникативните умения на учениците, необходими за социализацията им, както и  да се представят хуманитарните науки в тяхната близост и взаимообвързаност.

 

 

4. СИП Биология и здравно образование с ръководител Елена Ташкова

 

Участието на учениците в дейностите по СИП, спомага за развитието на техните познавателни интереси и за удовлетворяването на определени потребности от екологични и здравни знания.В часовете по СИП учениците решават казуси и проблемни задачи с различна степен на сложност, изработват и представят презентации и доклади, дискутират по различни въпроси и формират информационно-библиографски умения за ориентиране в законодателни и медико-биологични аспекти на здравето.

 

 

 

 

 

5. Факултативна подготовка по биология и здравно образование с ръководител Катерина Бойчева

 

 

По време на обучението  по факултативна подготовка по Биология и здравно образование учениците ще разширят компетентностите си за основни структурни равнища на организация на организнмите и процесите протичащи в тях.  Обогатяването на знанията ще повокира аналитичните умения за правене на изводи и обобщения при решаване на творчески задачи. Новите знания учениците ще получават и при провеждане на дискусии, видео уроци и екипни упражнения за оказване на първа помощ, семинари и работа по проекти с цел извичане и представяне на научна информация.

 

 

 

 

6. Факултативна подготовка по информатика с ръководител Ирина Горанова

 

 В резултат на обучението учениците да:

 - знаят различни средства за програмиране в Интернет;

 - подбират подходящи средства (конкретен програмен език) за създаване на Web документи;

 - знаят основните правила при създаване на HTML документи;

 -  знаят структурата на HTML документ и основни тагове – действия и правила за работа с тях;

 - умеят да постигат поставената цел чрез създаване на HTML документ;

-  умеят да боравят с таговете и HTML документи;

 - знаят правните и етични норми при публикуване на HTML документи;

 - знаят правилата при включване на файлове от офис-приложение в HTML документи;

 - умеят да публикуват HTML документи;

 - умеят да създават и използват таблици с каскадни стилове при разработване на Web документи;

 - умеят да работят в екип при създаване на HTML документи.

 

 

7. СИП по български език и литература с ръководител Фатме Мустафа

В девети клас в часовете по СИП по български език и литература учениците се запознават с народни обичаи и практики. Работят усърдно за повишаването на езиковата си грамотност, както и за усъвършенстване на уменията за създаване на ученически съчинения. Стимулира се тяхната творческа дейност, имат възможност за личностни изяви, както и за работа в екип.

 

 

 

8. Факултативна подготовка по български език и литература с ръководител Евгения Попова

 

Работата в групата за факултативна подготовка по български език и литература  има за цел да формира компетенции, които са важни  за езиковото и литературното развитие на петокласниците,  с оглед подобряване на тяхната четивна грамотност.

          Учениците ще развиват  комуникативните си способности, способностите за работа в екип и формиране на увереност в собствените способности.

 

 

 

 

9. СИП "Мажоретен състав" с ръководител Николай Беличев

 

Целите, които са поставени в СИП „Мажоретен състав“ са:
 - Запознаване с особеностите на мажоретното изкуство;

 - Формиране на умения за работа с уреди, характерни за този вид изкуство – батон,     помпон и флаг – батон;
 - Постигане на физическо и психическо развитие и укрепване на участниците;
 - Изграждане на естетически усет към красивите и ценностните неща в живота;
 - Пълноценно оползотворяване на свободното време на участниците;
 - Възпитаване на дисциплинираност, отговорност, самоконтрол, толерантност;
 - Изграждане на умения за работа в екип.

 

 

10. СИП по изобразително изкуство с ръководител Ивайло Костадинов

 

Целите  са:

1. Учениците да се запознаят със спецификата на различните типове рисувателни техники в изкуството.

2. Експериментиране с материали.

3. Постепенно запознаване с богатото културно наследство и отражението му в изкуството.

Сипът по изобразително изкуство е насочен към развитието на творческите способности на учениците. Да се създаде у децата положителна нагласа и траен интерес към изобразителното изкуство. Развиване на умението за работа в колектив.

Чрез използване на различни материали и техники учениците от сипът по изобразително изкуство да участват и помагат в изработването на тематични украси и декори по различни чествания, празници и спектакли.

 

 

11. СИП по български език и литература с ръководител Любка Харизанова

 

Работата  в часовете ще бъде насочена към затвърждаване на знанията върху езиковите норми и прилагането им при решаване на конкретни езикови упражнения. Учениците ще анализират проблеми от художествената литература, ще създават текстове  по зададена тема.

Заниманията ще помогнат на учениците при подготовката им за ДЗИ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. СИП по биология и здравно образование с ръководител Катерина Мангалова

 

В СИП-а участват ученици от паралелката с профил биология и химия, които са мотивирани за по задълбочено и целенасочено изучаване на материала по биология и здравно образование.Чрез включване на нови знания, тестове и практически занятия учениците ще повишават своята компетентност, ще разширяват знанията и усъвършенстват уменията си в различните аспекти на биологията, като оползотворяват свободното си време по един полезен и градивен начин, което ще ги направи по конкурентноспособни при участието им в олимпиади и състезания по биология. Едновременно с това учениците ще изградят умения и навици за опазване на околната среда и на собственото си здраве.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. СИП по български език и литература  с ръководител Виктория Кирева

 

СИП 12 б, д, е обединява дванадесетокласници, изправени пред последното предизвикателство в училище – ДЗИ.

Затова е необходимо придобиване на знания, умения и компетентности, свързани с езика като феномен, и за художествената литература като изкуство, чрез които се формира хуманитарната ценностна система на ученика.

Стимулиране на творческата дейност и осигуряване чрез работата в СИП на условия за личностна изява и работа в екип.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. СИП "Баскетбол"  с ръководител Андон Калайджиев

 

   Цели на обучението са:

-задълбочаване на знанията и усъвършенстване на

уменията в играта  Баскетбол - 10 клас

-подобряване здравословното състояние на учениците и правилно структурно  изграждане на юношеския  организъм;

-функционално усъвършенстване и развитие на качествата-издръжливост, сила, бързина, ловкост и гъвкавост, посредством играта Баскетбол;

-възпитаване на нравствени, волеви, интелектуални, трудови и естетически качества у учениците;

-участие на учениците от групата в спортни състезания и турнири;

-формиране на навици за системно спортуване в свободното време.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Факултативна подготовка по химия и опазване на околната среда с ръководител Люба Маламова

 

Цели на обучението във факултативна подготовка по химия и опазване на околната среда – VIII клас

 - Да се развият и задълбочат теоретичните знания за строежа на атомите на химичните елементи, за строежа на веществото и за химичните реакции на нивото на класическите електронни представи.

 - Да се разширят фактическите  знания по отношение на неорганичните вещества, илюстриращи теоретичния  материал, както и  приложението на химични знания в практиката.

 - Да се обогатят знанията за специфични химически действия, свързани с химичния език и номенклатура;

 - Да се развият интелектуални умения, свързани със сравнения на обекти; обобщения;анализ на системи и ситуации; формулиране на предположения и хипотези; предприемане на решения за изследване, доказване, проучване, избор на предмет на дейност.

 - Да се стимулира  развитието на мисловните умения, търсенето на причинно-следствените зависимости, уменията за систематизация и класификация на веществата.

 -  Да се съдейства за формиране на мироглед и метод на познание; въображението и интелекта на ученика, на творческото начало в неговата дейност.

 - Да се съдейства за постигане на мотивация за учебна дейност в условията “образование през целия живот”.

 

                                                                   

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®