Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Елка Иванова Божикова - директор от 1998 година.

 

Завършила история във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.

 

Удостоена с награда Плакет на община Гоце Делчев - 24 май 2016г.

 

Удостоена с наградата Директор на годината 2015 от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България

 

Удостоена с награда "Златен гълъб" 2015 Директор на 2015 от Oбществен съвет по образование - Гоце Делчев

 

Удостоена с грамота "Директор на 2015" от Oбществен съвет по образование - Гоце Делчев - 29.06.2015г..

 

Удостоена с почетния знак на община Гоце Делчев за дългогодишна дейност и издигане авторитета на гимназията - 21.05.2010г.

 

Удостоена с почетното звание в областта на просветата "Неофит Рилски" през м. май 2003 г. за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната работа.

 

Притежава II професионално-квалификационна степен.

 

Завършен успешно квалификационен семинар на тема: "Смислено внедряване на технологии"- 2017 г

 

Участие в 5-ти Международен Симпозиум за Директори на Клет: "Работилници за новите предизвикателства в лидерството и управлението"- 2017 г.

 

Завършен успешно квалификационен семинар на тема: "Иновативни методи в обучението по ИТ"- 2016 г.

 

Участие в 4-ти Международен Симпозиум за Директори на Клет: "За управление на училището и класната стая без хартия. Най-съвременни дигитални решения за е-училището на 21 век"- 2016 г.

 

Завършен успешно квалификационен семинар - тренинг на тема: "Алтернативни и иновативни образователни и организационни модели на училище на бъдещето в 21 век"- 2016 г.

 

Завършен успешно квалификационен семинар - тренинг на тема: "Нововъведения в управлението на образователните институции: училищно лидерство и екипна организация на работа в училище"- 2015 г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Инструменти за привлекателно образование" -  2015 г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Законът за предучилищното и училищното образование и реформата на образователната система през призмата на училището" -  2015 г.

 

Завършен успешно курс на обучение на тема: "Педагогическият контрол и оценяването на труда на учителя - инструменти за гарантиране на качествено образование" -  2015 г.

 

Завършен успешно курс на обучение на тема: "Трудови злополуки. Рискове и осигуряване на безопасни работни места в учебно заведение" - 2015 г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "2nd Klett International symposium for head teachers, entitled "Truly Digital School" - 2014 г.

 

Завършен успешно практически семинар на тема: "Водене и съхранение на задължителната училищна документация" - 2014 г.

 

Завършен успешно практически семинар на тема: "Контролната дейност на директора и помощник-директора - актуални аспекти" - 2014 г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Klett's First International Symposium for Headmasters entitled "On the Way to Digital School"" - 2013 г.

 

Участие в семинар на тема: "Предизвикателства пред учебните заведения при провеждането на обществени поръчки. Нови моменти и добри практики" - октомври 2013 г.

 

Участие във II есенен форум на директори в системата на образованието на тема: "За качествено образование чрез ефективно управление на ресурсите" - септември 2013 г.

 

Участие в семинар на тема: "Разработки и трансфер на иновации в управление на училището" - юни 2013 г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Контролната дейност на директора и външното оценяване" - 2013 г.

 

Участие в семинар на тема: "Нови моменти при формиране на работните заплати в учебните заведения" - октомври 2012 г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Нови моменти при формиране на работните заплати в учебните заведения" - 2012 г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Приключване на учебната година - процедури, документация, контрол." - 2012 г.

 

Завършила обучение на тема: "Изготвяне на портфолио на педагогическия специалист" - 2012 г.

 

Завършен успешно семинар за обучение за работа с делегирани бюджети по ПРОЕКТ: "Разработване, отчитане и анализ на бюджета в образованието. Актуален коментар на Бюджет 2012." - 2012 г.

 

Завършила обучение на тема: "Практически анализ на последните промени в Кодекса на труда" - 2011г.

 

Завършен успешно семинар за обучение за работа с делегирани бюджети по ПРОЕКТ: Подпомагане въвеждане на делегирани бюджети.

 

Завършено обучение по тема:"Прекратяване на трудовото правоотношение на персонала в училище - способи, процедура, последици и обещетения" - 13.07.2011г.-14.07.2011г.

 

Завършен успешно зимен тренинг курс на тема "Работното време в сферата на образованието" - 2010г.

 

Придобита квалификация по програма: "Обучение на специалисти за училищно управление" в Автономен университет, Мадрид, Испания - 22.10.2009г.

 

Завършено обучение по "Управление на училището - втори модул": "Развитие на персонала. Трудови правоотношения" - 28.01.2009г.

"Делегирани бюджети" - 05.03.2008г. - Национален институт за обучение на директори.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Сключване и прекратяване на трудовите договори в училищата" - 18.06.2008г. - Лектор ЕООД, София.

 

Завършен успешно курс"ПР кампания за набиране на ученици. Етикет и протокол" - 2007г. - Фондация Европартньори.

 

Завършено обучение по "Управление на училището", модули "Бюджет", "Проекти" и "Психология на управлението" - 26.02.2006г. - Национален институт за обучение на директори.

 

Завършен успешно курс "Административен мениджмънт и комуникации"  - 27.04.2006г.  - Фондация Европартньори.

 

Завършен семинарен курс на обучение на тема: "Как да разработим печеливш проект за финансиране от Европа" - 03.11.2006г. - ВИА ЕКСПО ЕООД.

 

Участие в 3-дневен курс на тема: "Основни идеи и подходи за осъвременяване на българската образователна система в средното образование" - октомври. 2003г. - МОН и Световна банка.

 

 

               

Златка Георгиева Милчева- заместник–директор по учебно–възпитателната дейност от 2001 година.

 

Завършила специалност химия в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

 

През 2011 г. завършила специалност "Учител по информатика и информационни технологии" в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

 

Придобита квалификация за положени приравнителни изпити по чужд език - 2004г.

 

Завършено успешно обучение на тема: "Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес" - 2017 г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Инструменти за привлекателно образование" - 2015 г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Законът за предучилищното и училищното образование и реформата на образователната система през призмата на училището" - 2015 г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Приключване на учебната година - процедури, документация, контрол" - 2015 г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Ефективна училищна организация на оценяването в процеса на обучение. Вътрешно оценяване, изпити и национално външно оценяване" - 2015 г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Роля на помощник-директора по учебната дейност за пълноценна подкрепа на училищната ръководна политика" - 2015 г.

 

 

Завършен успешно семинар на тема: "Самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение. Подходи при организация и провеждане на училищно ниво" - 2015 г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Контролна дейност и училищна документация в края на първия учебен срок и осигуряване на успешен старт на втория учебен срок" - 2015 г.

 

Завършено обучение по тема: "Класна стая на бъдещето" - 2011 г.

 

Завършен успешно курс "Интерактивни презентации за напреднали" - 2011 г.

 

Завършен квалификационен курс "Смесени техники на преподаване" - 2009 г.

                  

 

Завършен успешно курс "Тестово оценяване с компютър по дисциплини от учебния план" - 2009 г.

 

Завършен успешно курс "Подготовка и управление на проекти" - 2008г.

 

Завършен успешно курс "Интерактивни методи на обучение" - 2008г.

 

Завършен семинарен курс на обучение на тема: "Практически разработвания на успешни проекти по схема за безвъзмездна помощ" - 2008г.

 

Завършен успешно курс "Как да разработим печеливш проект за финансиране от Европа" - 2006г.

 

           

 

Донка Великова Пиргова - заместник–директор по административно-стопанската дейност от 2007 година.

 

Завършила "Висш институт по хранително-вкусова промишленост" - гр. Пловдив.

 

Завършен успешно курс на обучение на тема: "Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство през 2015 г." - 2015 г.

 

Завършен успешно курс на обучение на тема: "Здравословни и безопасни условия на труд" - 2015 г.

 

Завършен успешно курс на обучение на тема: "Трудови злополуки. Рискове и осигуряване на безопасни работни места в учебно заведение" - 2015 г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Измененията в ЗОП - практика от влизането им в сила до момента" - 2014г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Ролята на помощник-директора по административно-стопанската дейност в развитието на училището - функции и отговорности" - 2014 г.

 

Завършен успешно семинарна тема: "Образование и установяване и предотвартяване на конфликт на интереси" - 2013 г.

 

Завършен успешно курс "Обществени поръчки в образованието, трудово законодателство и безопасност при работа в училищата" - 2013 г.

 

Завършен успешно семинарна тема: "Дискриминация и образование" - 2012 г.

 

Завършен успешно курс "Режими за възлагане на обществени поръчки" - 2012 г.

 

Завършен успешно семинарна тема: "Контролната дейност на директора и помпщник-директора на училището - актуални аспекти"

 

Получен сертификат за участие в практически сeминар "Приложение на системата за финансово управление и контрол в образованието"- 2010 г.

 

Получен сертификат за участие в сeминар на тема "Оптимизиране на трудовите правоотношения"- 2010 г.

 

Получен сертификат за сътрудничество, като признание за успешно сутрудничество с Корпуса на мира на САЩ/Българияза периода 2008г./2010 г.

 

Завършен успешно курс за обучение за работа със софтуер с нормативно-правни документи за ел. управление на АФД в образователните институции - 2009 г.

 

Завършен успешно курс "Какво е здраве и безопасна работа" - 2009 г.

 

Придобита квалификация за първоначално обучение по здравословни и безопасни условия на труд - 2008 г.

 

Завършен успешно курс ПУГ 32292 Благоевград "Подготовка и управление на проекти" - 2008 г.

 

Екатерина Атанасова Тодорова - заместник-директор по образователни технологии от 2017г.

 

       Завършила ЮЗУ  “Неофит Рилски“ гр. Благоевград, специалност “Българска филология”. 

       Удостоена с награда грамота за съществен принос и постигнати високи резултати в учебно-възпитателната дейност през 2006/2007 година;

       Удостоена с награда  почетна значка за съществен принос и постигнати високи резултати в учебно- възпитателната дейност през 2013/2014 година.

       Притежава V професионално-квалификационна степен.

       Завършен успешно квалификационен курс на тема: "Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви"- 2014г.

       Завършен успешно семинар на тема: „Съвременен модел на учебно занятие.Планиране на педагогическата дейност“ - 2014г.

       Завършен успешно семинар на тема: „Прилагане на антистрес умения“ - 2013г.

       Завършен успешно семинар на тема: ”Взаимодействие семейство-училище-ученик”  - 2013г.

Завършен успешно семинар на тема: "Подготовка за създаване на електронни уроци” - 2012г.

Завършен успешно семинар на тема: "Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП" - 2011г.

Завършен успешно семинар на тема: „Работа с интерактивна дъска“ - 2011г.

Завършен успешно курс на тема: "Начална компютърна грамотност“ - 2006г.

Завършен успешно курс на тема: "Базови и специфични компютърни умения по български език и литература“ - 2006г.

Завършен успешно курс на тема: ”ПР кампания за набиране на ученици. Етикет и протокол” - 2006г.

Завършен успешно курс на тема: “Английски език с комуникативна насоченост- ниво А1” - 2006г.

Завършена успешно квалификация на тема: "Методика на обучението по БДП- V-VIII клас" - 2004г.

 

Участие в Националната комисия за проверка на Държавен зрелостен изпит по български език и литература-2007/2008 учебна година

 

Участие в Националната комисия за проверка на Държавен зрелостен изпит по български език и литература-2012/2013 учебна година

 

Участие в Националната комисия за проверка на Държавен зрелостен изпит по български език и литература-2013/2014 учебна година

 

 

 

Любка Ангелова Цирова - заместник-директор по учебната дейност от 2017 г.

 

 

Завършила ЮЗУ  “Неофит Рилски“ гр. Благоевград, специалност “Химия”.

 

Удостоена с награда  Плакет на община Гоце Делчев за постигнати високи резултати с ученици в учебно-възпитателната работа и класиране на ученици на областни и национални олимпиади, конкурси и състезания през 2013/2014 и 2014/2015 учебна година.

 

Притежава IV професионално-квалификационна степен

 

 

Участие в квалификационни курсове и семинари:

 

1. Методика на обучението по БДП - V-VIII клас

2. Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП.

3. Базови и специфични компютърни умения на учители по биология и химия

4. Английски език с комуникативна насоченост - ниво A1

5. "Практики за обучение  и оценяване на грамотност по природни науки"

6. "Проектно-базирано обучение"

7. "Интерактивни методи на обучение"

8. "Портфолиото - съвременна образователна технология"

9. Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви

10."Облачни технологии в образованието"

 

 

 

 

Надя Петрова Воденичарова - ръководител направление Информационни и комуникационни технологии от 2017г.

 

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград, специалност  "Информатика"

 

 

Притежава V професионално-квалификационна степен

 

Участие в квалификационни курсове и семинари:

 

 

1. Завършен успешно курс на тема: „Обучения на експерти и учители за обучители за прилагане на нови учебни планове и програми от учители, преподаващи в VIII клас по информатика.“ – 2017г.

2. Завършен успешно семинар на тема: „Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес.“ – 2017г.

3. Завършен успешно квалификационен курс на тема: „Формиране на умения за реализиране на подкрепящи форми на педагогическо въздействие при работа с напреднали ученици.“ – 2017г.

4. Завършен успешно квалификационен семинар на тема: „Смислено внедряване на технологии.“ – 2017г.

5. Завършен успешно курс на тема: „Училище в облака: администриране и управление; въведение; общуване и организация; създаване на съдържание.“ – 2017г.

 

 

 

 

Ангел Костадинов Думбанов - главен счетоводител от 2008 година.

 

Завършил Висш Икономически институт - гр. София.

 

 

Завършен успешно семинар на тема: "Годишно счетоводно приключване на 2017г. Отчитане на стопански операции в бюджетните предприятия." - 2017г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Начисляване на амортизации в бюджетните организации. Отчитане на средства по донорски програми, вкл. Европейско финансиране." - 2017г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации" - 2016г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Поети ангажименти и нови възникнали задължения за разходи. Европейско и международно финансиране на проекти. Новият закон за счетоводство" - 2016г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации" - 2015г.

 

Завършено успешно обучение на тема: "Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство през 2015 г." - 2015г.

 

Завършено успешно обучение на тема: "Работа в екип, единство и ефективност на екипа с оглед постигането на общите цели" - 2015г.

 

Завършен успешно семинар на тема: "Измененията в ЗОП - практика от влизането им в сила до момента" - 2014г.

 

Успешно завършен курс за модул: "Специализиран модул - Бюджет " - 2014 г.


Завършено успешно обучение на тема "Социално, здравно, пенсионно осигуряване и кодекса на труда. Прилагане на трудово законодателство. " - 2014 г.


Завършен успешно курс "Обществени поръчки в образованието, трудово законодателство и безопасност при работа в училищата" - 2013 г.

 

Завършен успешно курс "Режими за възлагане на обществени поръчки" - 2012 г.

 

Завършен успешно семинарна тема: "Промени и особености в законадателството и в практиката в ДОО през 2012 г."

 

Завършен успешно семинарна тема: "Промени и особености в законадателството и в практиката в ДОО през 2011 г."

 

Завършен успешно семинарна тема: "Промени и особености в законадателството и практиката в ДОО през 2010 г."

 

Придобита квалификация за участие в обучение "Делигирани бюджети в образованието" - 2009г.

 

Завършен успешно курс на обучение за работа със софтуер с нормативно-правни документи за електронно управление на АФД в образователните институции - 2009г.

 

Завършен успешно семинар Практическо разработване на успешни проекти по схема безвъзмездна помощ. Да превърнем училището в привлекателно място за младите хора - 2008г.

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®