ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

 

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

 

 

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

 

 

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

 

 

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици без родители

 

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за кандидатстване за еднократна стипендия, за преодоляване на социални обстоятелства, свързани с достъпа на ученика до образование

 

 

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за кандитастване за еднократна стипендия при постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност