Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  Класирани за областен кръг

 

 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

 

 

 

 

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 

 

Издаване на диплома за средно образование

 

 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

 

 Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

 

 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

 

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

 

 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

 

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®