Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

 

ДОКУМЕНТИ НА ПМГ "ЯНЕ САНДАНСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА

 

 

***

           

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията

***

Заповед във връзка с утвърдени "Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията"

***

Заявление за достъп до обществена информация, протокол, решение

 

***

 

Стратегия за развитие на Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, град Гоце Делчев за периода 2016-2020 година

 

План за реализация на стратегия за развитие на Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” през 2018/2019 учебна година

 

***

Правилник за дейността на Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, град Гоце Делчев през учебната 2018/2019 година, където са разписани и различните форми на обучение

 

***

 

Училищен учебен план

 

***

 

Правила за управление на качеството на ПМГ "Яне Сандански" - гр. Гоце Делчев и мерки за повишаването му

 

***

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище в ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

 

***

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

***

 

Годишен план за дейността на Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” през учебната 2017/2018 г.

 

***

Етичен кодекс на училищната общност в Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" гр. Гоце Делчев

 

***

План-график за провеждане на дейностите по самооценяване в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, град Гоце Делчев

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®