Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Ирина Николаевна Горанова

 

Трудов стаж: 31 години

Образование:

·         висше – магистър, през 1980 г. завършила Одески държавен университет

·         през 1986г. завършила аспирантура по специалността диференциални уравнения и математическа физика (катедра „Математическа физика” на Одеския държавен университет)

Длъжност изпълнявана в момента:

главен учител в ПМГ „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев от м. октомври 2011г.

Основни квалификации: Първа професионално-квалификационна степен

 

Професионален опит:

 

·      10 години асистент в катедра „Висша математика” на Одеския политехнически институт

·       от ноември 1993 г. до настоящия момент работя в ПМГ "Яне Сандански”  като учител, преподаващ информатика в IX - XII клас (задължителна и профилирана подготовка)

 

Квалификационни курсове:

 

Сертификат № 2749/22.02.2014 за преминалото обучение на тема „Разработване на дидактически упражнения при работа с интерактивна дъска”

Обучение по проект "Квалификация на педагогическите специалисти" - обучение на педагогическите специалисти, заемащи нова за система на народната просвета длъжност; 30.09 - 04.10.2013г.

Сертификат № 2421/28.06.2013 за преминалото обучение на тема “Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по информационни технологии 1-4, 5-8 и 9-12 клас”, 26.06.2013 г.

Сертификат № 1238/28.10.2012 за преминато обучение на тема „Windows в класната стая. Колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя”, 28.10.2012 г.

Сертификат № 2012280413228 за участие в практически семинар на тема „Подготовка за създаване на електронни уроци”, 27-28.04.2012 г.

Сертификат № 201125063617 за участие в практически семинар „Идентификация и работа с даровити деца”, 25.06.2011г.

Сертификат ТОК 32452 Бл за успешно завършен курс „Тестово оценяване с компютър по дисциплини от учебния план”, 24-  25.04.2009г.

Сертификат ПУП 32283 Бл за успешно завършен курс „Подготовка и управление на проекти”, 12-13.12.2008г.

Сертификат ИНМ 10059 Бл за успешно завършен курс „Интерактивни методи в обучението”, 24-15.04.2007г.

 

Участие с доклади в конференции и семинари:

1.      Национален семинар „От Ръдърфорд до Колайдера...”, Ямбол, 24-25 март 2011г.

2.      ХХХІХ  Пролетна конференция на СМБ, Албена, 6-10 април, 2010.

3.      Национален семинар за учители по информатика в Осма лятна изследователска школа по информатика на УЧИМИ, Узана,
3-8.08.2008г.

4.      Национална конференция „Училището – желана територия на ученика” (национален етап), Пловдив, 7.9.06.2007г.

5.      Областна конференция „Училището – желана територия на ученика”, Благоевград, 20-21.04.2007г.

 

Публикации в българския печат:

1.      Горанова, И., Маламова, Л. „Повишаване интереса и мотивацията при изучавяне на химия чрез създаване и използване на интерактивни презентации”, 44-та Национална конференция на учителите по химия на тема "Българското химическо образование в международната година на химията 2011", резюмета на доклади и научни съобщения, 24-26 юни 2011, София, с. 48

2.      Горанова, И. и др. Микросвят – невидимият свят на атомите. Национален семинар „От Ръдърфорд до Колайдера...”, сборник резюмета, 24-25 март 2011, Ямбол, с.34-35.

3.      Горанова, И. Ролевата игра като форма за повишаване на творческата активност на учениците в часовете по информатика. Доклади на ХХХІХ  Пролетна конференция на СМБ, Албена, 6-10 април, 2010, с. 300-305.

4.      Разработване на обучаващи програми по различни учебни дисциплини и проектно-изследователска дейност на ученици. УЧИМИ,  Осма лятна изследователска школа по математика и информатика ЛИШ’08, 20 юли – 29 август 2008 г., с.17-18.

5.      Използване на тестова проверка при изучаването на условни оператори. Сп. "Математика и информатика", 2006, кн.6, с.29-32.

6.      Курсовите работи по информатика при изучаването на модула „Увод в програмирането”. Сп. "Математика и информатика", 2006, кн.3, с12-14.

7.      Комбинирани уравнения, съдържащи тригонометрични функции. Сп. "Математика и информатика", 1997, кн.3-4, с.33-39.

8.      Решаване на някои видове логаритмични уравнения. Сп. "Математика и информатика", 1996, кн.4, с.21-26.

 

Награди:

1.      Константин Величков” за високи постижения като български учител и принос в развитието на образователното дело (ноември, 2011г.)

2.      Почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цяластна високопрофесионална трудова дейност в системата на Народната просвета (май, 2009г.).

3.      Почетен знак на ПМГ „Яне Сандански” за цялостна високопрофесионална дейност, за изключителен принос в утвърждаване авторитета на училището (май, 2011г.).

4.      Почетна значка на ПМГ „Яне Сандански” за постигнати отлични резултати в училищната дейност, за издигане престижа на училището (май, 2011г.).

5.      Плакет на община Гоце Делчев за цялостна вископрофесионална трудова дейност и за изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на информатиката и информационните технологии (май, 2009г.).

 

 

 

 

Марияна Тодорова Карамитева

 

 

      Трудов стаж: 31 години

Образование:

  висше – магистър, през 1985 г. завършила Софийски университет “Климент Охридски”, гр.София с квалификация „ Химик“, със специализация учител по химия, II спец. – учител по физика

 - през 1987г. завършила Индивидуална едногодишна специализация 

“Използване на ЕИТ в обучението по химия“ в Софийски университет

“Климент Охридски”, гр.София

-  през 2000г. завършила Нов Български Университет, гр.София с професионална квалификация „Учител по английски език в средното училище“

 Длъжност изпълнявана в момента:

главен учител в ПМГ „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев от м. септември 2016г.

Основни квалификации: Първа професионално-квалификационна степен

 Професионален опит:

  - 4 години учител по химия и ООС и информатика в ТЕ“Иван Гулев“

 - 2 години учител в бизнес колеж към ПМГ "Яне Сандански” по програмата TEMPOS

-  от септември 1993 г. до настоящия момент работя в ПМГ "Яне Сандански”  като учител, преподаващ химия и ООС в IX - XII клас (задължителна и профилирана подготовка) и английски език в VIII клас с интензивно изучаване на английсли език

 Квалификационни курсове:

 Сертификат – „The Power of Emotional Engagement in teaching young learners and teenagers”,2015г.

1. Сертификат №18366 за участие в практически семинар на тема “Съвременен модел на учебно занятие. Планиране на педагогическата дейност“, юни 2014г.

2. Удостоверение №7943 за участие в обучение на изявени педагогически специалисти, ноември 2013г.

3. Сертификат “Прилагане на антистрес умения”, 2013г

4. Удостоверение по ключова компетенция – “Лидерство и управление на промяната”, оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”,2013г

5. Сертификат “Teaching Critical & Creative Thinking”,2013г.

6. Сертификат „Teaching WritingSuccessfully”,2013г.

7. Сертификат “Разработване на интерактивни презентации”,2012г

8. Сертификат “Windows в класната стая” – софтуерни продукти,2012г.

9.   9. Сертификат “Практики за обучение и оценяване на грамотност по природни науки”, 2012г.

10. Сертификат “Teaching Critical & Creative Thinking”,2012г.

11. Сертификат “Идентификация и работа с даровити деца”, 2011г.

12. Удостоверение по ключова компетенция “Трудови, социални и осигурителни права”, 2011г

13. Удостоверение по ключова компетенция – “Лидерство и управление на промяната”, оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”,2011г.

14. Сертификат “ American Certificates – International Recognition”,2010г.

15. Сертификат “Making Foreign Language Eazy & Fun”,2010г.

16. Сертификат “Оценяване и сертифициране на езиковите  компетентности”,2010г.

17. Сертификат “Смесени техники на преподаване”,2009г.

18. Сертификат “Employability & Personal Development Training”,2009г.

19. Удостоверение” ДОИ за учебното съдържание по химия и ООС”,2009г.

20. Сертификат “For successful completion of the British Education Adaptatio Programme”,2008г.

21. Сертификат “Personalising your Language Classroom”,2008г.

22. Сертификат “Училището – желана територия на ученика”,2008г.

23. Сертификат “Училището – желана територия на ученика”,2007г.

24. Сертификат “Интерактивни методи на обучение”,2007г.

25. Сертификат “Practical classroom systems for remembering English”,2006g.

26. Удостоверение “Инструктори по базови и специфични компютърни  умения”, 2005г.

 Участие с доклади в конференции и семинари:

 Научно-техническа конференция с международно участие на тема „Електронно-изчислителната техника в обучението по химия в средното училище“/ 28-29.10.1985год., гр.Пловдив – тема“Върху методиката на използване на компютърните програми/ стр.20 и първо място на демонстрираната програма.

2.    Научна сесия на студентите и младите научни работници – 14.04.1986год., гр.София, стр.20.

3.    Научна сесия на студентите и младите научни работници – 15.05.1986год., гр.София.

4.   Съобщение на XXXIV Национална конференция по химия, 23-25.10.1986год., гр.Видин-стр.22 и участие с постер.

Републиканска студентска научна сесия, 04-05.11.1986год., гр.Благоевград – тема“Разработване на симулационни програми за извеждане зависимостта на скоростта на химичната реакция от  концентрацията и температурата“ – стр.3 – диплом(специална награда).

5.    XIV Международньi симпозиум маладежи, 18-20.11.1987год., гр.Пловдив, тема“Симулационньiе компьютернньiе программьi в обучении химии“ – стр.46, първо място.

6.   Седмой семинар “Проблемоьi информатики и ее применения в управлении, обучении и научнаьiх исследованиях“, Гелечица, 1988год. – доклад.

7.   XVI Национален преглед на ТНТМ, април 1988год., гр.София – симулационна компютърна програма на тема“Осмотично налягане“, стр.25, (диплом II награда).

 Публикации в българския печат:

 1. Компютърът в обучението по химия, Народна просвета, София, 1989г., стр.63.

2. Аз Буки – Професионално образование/ научно списание – тема“AN ENGLISH LANGUAGE WORKSHOP AT SCIENCE AND MATHEMATICS HIGH SCHOOL”YANE SANDANSKI”- GOTSE DELCHEV”, година XVII, книжка 3, 2015г., стр. 288-290.

Награди:

Почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цяластна високопрофесионална трудова дейност в системата на Народната просвета (май, 2013г.).

2. Почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цяластна високопрофесионална трудова дейност в системата на Народната просвета (май, 2008г.).

3. Почетен знак на ПМГ „Яне Сандански” за цялостна високопрофесионална дейност, за изключителен принос в утвърждаване авторитета на училището (май, 2013г.).

4. Почетна значка на ПМГ „Яне Сандански” за постигнати отлични резултати в училищната дейност, за издигане престижа на училището (май, 2012г.).

5. Плакет на община Гоце Делчев за постигнати високи резултати с ученици на регионални, национални и международни олимпиади, конкурси и състезнаия (май, 2016г.).

6. Плакет на община Гоце Делчев за постигнати високи резултати с ученици на регионални и национални олимпиади, конкурси и състезнаия (май, 2015г.).

7. Плакет на община Гоце Делчев за за постигнати високи резултати с ученици на регионални и национални олимпиади, конкурси и състезнаия (май, 2010г.).

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®