Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 Илия  Димитров  Нурков

  

      Трудов стаж: 38 години, от тях педагогически стаж - 36 години

 

      Образование: висше – магистър, през 1983 г. завършил Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив с квалификация "Математик" и учител по математика

 

      Длъжност изпълнявана в момента:  главен учител в ПМГ „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев от м. септември 2019г.

      Основни квалификации: Първа професионално-квалификационна степен

 

      Професионален опит: 8 години учител по математика в СОУ“Никола Вапцаров“ гр. Хаджидимово

      -  от септември 1991 г. до настоящия момент работи в ПМГ "Яне Сандански”  като учител, преподаващ математика в V - XII клас (задължителна и профилирана подготовка)

     

 

Квалификационни курсове:

1.      Удостоверение №01-1803 за зазвършен курс на обучение на тема  „Базови и специфични компютърни умения на учители по Математика и Физика“ м. юли 2006 г.

2.      Сертификат за завършен курс на тема  „Интерактивни методи на обучение“, м. април 2007 г.

3.      Удостоверение зазавършен семинар на темаПрактическо разработване на успешни проекти за безвъзмездна помощ “Да превърнем училището в привлекателно място за младите хора“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, м. декември 2008  г.

4.      Сертификат за завършен курс на тема „Тестово оценяване с компютър по дисциплини от учебен план“ м. април 2009 г.

5.      Сертификат за завършен квалификационен курс на тема „Смесени техники на преподаване“, м. октомври 2009 г.

6.      Сертификат за участие в семинарна тема  „Външно оценяване и матури“,м. януари 2010 г.

7.      Удостоверение за завършено обучение на тема „Обучение в тестови практики за учители по математика“, м. юни – м. октомври 2010 г.

8.      Сертификат за участие в обучителен семинар на тема „Практики за обучение и оценяване на математическата грамотност“, м. ноември  2011 г.

9.      Сертификат за участие в практически семинар на тема „Идентификация и работа с даровити деца“, м. юни  2011 г.

10.  Сертификат за участие в обучиния  за учители  тема „Да комуникираме Европа заедно“, м.декември  2012 г.

11.  Сертификат за участие в практически семинар на тема „Прилагане на антистрес умения“, м. януари  2011 г.

12.  Сертификат за участие в практически семинар на тема „Взаимодействие семейство-училище-ученик“, м. юли  2013 г.

13.  Сертификат за участие в практически семинар на тема „Съвременен модел на учебно занятие. Планиране на педагогическа дейност“, м. юни  2014 г.

14.  Удостоверение за завършено обучение на тема „Тайм-менидмънт“ на учителя. Организиране на работното и личното време и пространство, м. юли 2017 г.

15.  Удостоверение за завършен квалификационен курс на тема „Първа долекарска помощ - Основен курс“, м. юни – м. февруари 2018 г.

16.  Удостоверение за завършено обучение на тема „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“, м. март 2018 г.

17.  Удостоверение за завършен квалификационен курс на тема „Използване на интерактивни методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците“, м. юни 2018 г.

18.  Удостоверение за завършено обучение на тема „Геометричната задача –технологии на успеха“, м. април 2018 г.

19.  Удостоверение за завършено обучение на тема „Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба, относима към системата на образованието, за адекватна реакция спрямо агресията на ученици, родители и общественост“, мсептември-октомври 2018 г.

20.  Удостоверение за завършено обучение на тема „Методи за оценяване на математическа грамотност в международното изследване РISA2021“, м.  октомври 2018 г.

21.  Удостоверение за завършено обучение на тема „Оценяване на писмени работи от НВО по математика в 7 клас“, м. януари 2019г.

 

 

Публикации

1.      Интелектуалната карта и приложението ѝ в обучението по математика - електронното списание на Департамента за информация и усъвършенстване на учители – 2017 г.

2.      Един аспект на приложимост на интелектуалните карти в обучението по математика – 8 клас ( раздел „Вектори“) - електронното списание на Департамента за информация и усъвършенстване на учители – 2017 г.

 

 

 

Марияна Тодорова Карамитева

 

 

      Трудов стаж: 31 години

Образование:

  висше – магистър, през 1985 г. завършила Софийски университет “Климент Охридски”, гр.София с квалификация „ Химик“, със специализация учител по химия, II спец. – учител по физика

 - през 1987г. завършила Индивидуална едногодишна специализация 

“Използване на ЕИТ в обучението по химия“ в Софийски университет

“Климент Охридски”, гр.София

-  през 2000г. завършила Нов Български Университет, гр.София с професионална квалификация „Учител по английски език в средното училище“

 Длъжност изпълнявана в момента:

главен учител в ПМГ „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев от м. септември 2016г.

Основни квалификации: Първа професионално-квалификационна степен

 Професионален опит:

  - 4 години учител по химия и ООС и информатика в ТЕ“Иван Гулев“

 - 2 години учител в бизнес колеж към ПМГ "Яне Сандански” по програмата TEMPOS

-  от септември 1993 г. до настоящия момент работя в ПМГ "Яне Сандански”  като учител, преподаващ химия и ООС в IX - XII клас (задължителна и профилирана подготовка) и английски език в VIII клас с интензивно изучаване на английсли език

 Квалификационни курсове:

 Сертификат – „The Power of Emotional Engagement in teaching young learners and teenagers”,2015г.

1. Сертификат №18366 за участие в практически семинар на тема “Съвременен модел на учебно занятие. Планиране на педагогическата дейност“, юни 2014г.

2. Удостоверение №7943 за участие в обучение на изявени педагогически специалисти, ноември 2013г.

3. Сертификат “Прилагане на антистрес умения”, 2013г

4. Удостоверение по ключова компетенция – “Лидерство и управление на промяната”, оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”,2013г

5. Сертификат “Teaching Critical & Creative Thinking”,2013г.

6. Сертификат „Teaching WritingSuccessfully”,2013г.

7. Сертификат “Разработване на интерактивни презентации”,2012г

8. Сертификат “Windows в класната стая” – софтуерни продукти,2012г.

9.   9. Сертификат “Практики за обучение и оценяване на грамотност по природни науки”, 2012г.

10. Сертификат “Teaching Critical & Creative Thinking”,2012г.

11. Сертификат “Идентификация и работа с даровити деца”, 2011г.

12. Удостоверение по ключова компетенция “Трудови, социални и осигурителни права”, 2011г

13. Удостоверение по ключова компетенция – “Лидерство и управление на промяната”, оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”,2011г.

14. Сертификат “ American Certificates – International Recognition”,2010г.

15. Сертификат “Making Foreign Language Eazy & Fun”,2010г.

16. Сертификат “Оценяване и сертифициране на езиковите  компетентности”,2010г.

17. Сертификат “Смесени техники на преподаване”,2009г.

18. Сертификат “Employability & Personal Development Training”,2009г.

19. Удостоверение” ДОИ за учебното съдържание по химия и ООС”,2009г.

20. Сертификат “For successful completion of the British Education Adaptatio Programme”,2008г.

21. Сертификат “Personalising your Language Classroom”,2008г.

22. Сертификат “Училището – желана територия на ученика”,2008г.

23. Сертификат “Училището – желана територия на ученика”,2007г.

24. Сертификат “Интерактивни методи на обучение”,2007г.

25. Сертификат “Practical classroom systems for remembering English”,2006g.

26. Удостоверение “Инструктори по базови и специфични компютърни  умения”, 2005г.

 Участие с доклади в конференции и семинари:

 Научно-техническа конференция с международно участие на тема „Електронно-изчислителната техника в обучението по химия в средното училище“/ 28-29.10.1985год., гр.Пловдив – тема“Върху методиката на използване на компютърните програми/ стр.20 и първо място на демонстрираната програма.

2.    Научна сесия на студентите и младите научни работници – 14.04.1986год., гр.София, стр.20.

3.    Научна сесия на студентите и младите научни работници – 15.05.1986год., гр.София.

4.   Съобщение на XXXIV Национална конференция по химия, 23-25.10.1986год., гр.Видин-стр.22 и участие с постер.

Републиканска студентска научна сесия, 04-05.11.1986год., гр.Благоевград – тема“Разработване на симулационни програми за извеждане зависимостта на скоростта на химичната реакция от  концентрацията и температурата“ – стр.3 – диплом(специална награда).

5.    XIV Международньi симпозиум маладежи, 18-20.11.1987год., гр.Пловдив, тема“Симулационньiе компьютернньiе программьi в обучении химии“ – стр.46, първо място.

6.   Седмой семинар “Проблемоьi информатики и ее применения в управлении, обучении и научнаьiх исследованиях“, Гелечица, 1988год. – доклад.

7.   XVI Национален преглед на ТНТМ, април 1988год., гр.София – симулационна компютърна програма на тема“Осмотично налягане“, стр.25, (диплом II награда).

 Публикации в българския печат:

 1. Компютърът в обучението по химия, Народна просвета, София, 1989г., стр.63.

2. Аз Буки – Професионално образование/ научно списание – тема“AN ENGLISH LANGUAGE WORKSHOP AT SCIENCE AND MATHEMATICS HIGH SCHOOL”YANE SANDANSKI”- GOTSE DELCHEV”, година XVII, книжка 3, 2015г., стр. 288-290.

Награди:

Почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цяластна високопрофесионална трудова дейност в системата на Народната просвета (май, 2013г.).

2. Почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цяластна високопрофесионална трудова дейност в системата на Народната просвета (май, 2008г.).

3. Почетен знак на ПМГ „Яне Сандански” за цялостна високопрофесионална дейност, за изключителен принос в утвърждаване авторитета на училището (май, 2013г.).

4. Почетна значка на ПМГ „Яне Сандански” за постигнати отлични резултати в училищната дейност, за издигане престижа на училището (май, 2012г.).

5. Плакет на община Гоце Делчев за постигнати високи резултати с ученици на регионални, национални и международни олимпиади, конкурси и състезнаия (май, 2016г.).

6. Плакет на община Гоце Делчев за постигнати високи резултати с ученици на регионални и национални олимпиади, конкурси и състезнаия (май, 2015г.).

7. Плакет на община Гоце Делчев за за постигнати високи резултати с ученици на регионални и национални олимпиади, конкурси и състезнаия (май, 2010г.).

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®