Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

           Информация за формираните групи за занимания по интереси  през учебната 2019/2020 година

 

 В  ПМГ ”Яне Сандански”, съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование  с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност,  се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от V до ХII клас. Чрез тях се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

           - Дигитална креативност

           - Природни науки

           - Математика

          - Технологии

          - Изкуства и култура

          - Екологично образование и здравословен начин на живот

          - Спорт

Чрез анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика,  миналия опит на ученика в занимания по интереси и съответствието между потребностите и желанията на ученика, се проучи желанието на учениците и техните нагласи спрямо тематични направления.

Обобщаването на резултатите показа, че 65 % от учениците имат желание да участвуват в извънкласни форми. Идентифицираните интереси на учениците са в следните тематични направления: „Дигитална креативност“, „Математика“, „Природни науки”, „Технологии“ и „Изкуства и култура“.

  

Ръководител

Клуб

Тематична област

Тематична подобласт

Кабинет

Време

Александър Халачев

„Мажоретки“

Изкуства и култура

Сценични и танцови изкуства

Физкултурен салон

Петък

1430-1600

Грозданка Узунова

„Млад биолог“

Природни науки

Биологични науки

104

Петък

1345-1515

Лиляна Сейрекова

„Приятели на музиката“

Изкуство и култура

Сценични и танцови изкуства

Актова зала

Понеделник

1430-1700

Люба Маламова

„Химията в нас и около нас“

Природни науки

Химически науки

307

Понеделник

1440-1610

Александър Мандажиев

„Училищни медии“

Гражданско образование

Институционални знания и култура

312

Сряда

1445-1615

Красимира Беева

„Млади възрожденци“

Гражданско образование

Емоционална интелигентност

410

Вторник

1440-1610

Димитрия Хаджиева

GET READY TO CHANGE THE WORLD

Гражданско образование

Интеркултурна комуникация

406

Четвъртък

1440-1610

Евгения Попова

„Мечтатели“

Изкуства и култура

Сценични и танцови изкуства

407

Сряда

1440-1610

Тодор Хаджидиманов

„Исак Нютон“

Природни науки

Физически науки

304

Вторник

1530-1700

Величка Сабахлъкова

„Дигитален свят“

Дигитална креативност

Дигитални умения

309

Сряда

1440-1610

Огнян Вълев

„Музика“

Изкуства и култура

Сценични и танцови изкуства

Актова зала

Петък

1500-1630

      

1. Клуб "Мажоретки" – заниманията в клуба ще обогатят музикалния вкус и двигателните умения на участниците; ще се развият навици, свързани с изкуството на танца и парадния марш. С разучените танци клубът ще разнообрази празниците в училище и ще радва в дефилажи обществеността в града ни.

ръководител Александър Халачев

 

2. Училищен театър „Мечтатели“ - спомага за разгръщане на творческия потенциал на младите актьори. Развива тяхното въображение и комуникативните им способности, повишава самооценката, изгражда естетическо отношение към заобикалящата ги действителност. Ражда идеи, чиято реализация ще носи наслада и незабравими мигове на любимата публика.  

ръководител Евгения Попова

 

3. Клуб "Млад биолог" –  младите биолози ще се  запознаят с представителите на животинския и растителния свят в района на град Гоце Делчев, с биоразнообразието на Национален парк ,,Пирин", ще посетят зоопарка в град Хаджидимово. Приятелите на чистата природа ще изготвят презентации с полезна информация от различни проведени наблюдения и изследвани източници.

ръководител Грозданка Узунова

 

 

4. Клуб „Млади възрожденци“ -  ще възпитава национално-патриотичните ценности и идеали у младите хора. Ще изучават делото и заветите на дейци на Българското възраждане, ще организират благотворителни акции и музеен кът. Чрез разнообразни дейности учениците ще се потопят в света на Възраждането, ще развиват умения за работа с документи. В дейностите ще се прилагат иновативни методи за работа  за развиване на въображението и креативното мислене.

ръководител Красимира Беева

 

5. Клуб „Приятели на музиката“ -  допринася за развитието на талантливите деца и младежи и изграждането на траен интерес към музикалното изкуство. Ще се издирват, съхраняват и популяризират  живите традиционни фолклорни форми: ритуали, празници, вярвания, песни, танци и др. Познанията за местния фолклор ще  осигурят  предаването му към следващите поколения, а  те ще ги включат активно в съвременния живот на общността.

ръководител Лиляна Сейрекова

 

 

6. КЛУБ „Химията в нас и около нас“ - дейностите ще бъдат осъществени в три основни направления: 1. Химията в човешкия организъм, полезни и вредни храни. 2. Магията на химията – експериментална работа. 3. Химията около нас – приложение на веществата, химичните процеси в природата. Любознателните химици ще гледат  научно-популярни филми, ще посетят химична лаборатория, пречиствателна станция, ще правят забавни опити.

ръководител Люба Маламова

 

7. Kлуб „Училищни медии“ -  включва нестандартни и любознателни хора с отношение към обществения живот. Работата в клуба способства за развиване на езиковата култура и комуникативните компетентности на новинарите. Ще се развият уменията за писане на медийни текстове, за атрактивно представяне на информация, за въздействие и формиране на мнение.

ръководител Александър Мандажиев

 

8. Клуб "GET READY TO CHANGE THE WORLD" - ДА СЕ ПОДГОТВИМ ДА ПРОМЕНИМ СВЕТА - учениците ще правят проучване по предварително зададена тема от глобално значение. Ще подготвят публично изказване с теза, аргументи и предлагане на алтернативно решение на даден проблем. Ще придобият умения за говорене пред публика и преодоляване на притеснението – ще участват в инициативи по повод интернационални дни на водата, горите, животните, застрашени от изчезване - участие в състезание за речеви и комуникативни умения.

ръководител Димитрия Хаджиева

 

 

9. Kлуб "Исак Нютон" - членовете на клуба са нетърпеливи да опознаят сложния, но интересен свят на науката физика. Ще изготвят разнообразни  материали, свързани с Нютон и други бележити физици, ще проучат българския принос в областта на физиката, ще проведат екскурзии с учебна цел.

ръководител Тодор Хаджидиманов

 

10. Клуб „Дигитален свят“ – учениците, привлечени от информационните технологии, ще създават интегрирани документи с графични изображения, използвайки Интернет и други източници; ще използват език за програмиране VBA в презентациите си; ще създават анимирани обекти. Ще развиват компетентности, необходими за съвременна реализация.

ръководител Величка Сабахлъкова

 

 

11. Клуб "Музика" – заниманията с музика – път за интелектуално самоусъвършенстване. Участниците в клуба ще разглеждат различни песни и инструментални пиеси с помощта  на теми от физиката, литературата и историята. Това дава възможност определен учебен материал да бъде разгледан по нов начин с възможностите на изкуството.

Ръководител Огнян Вълев

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®